If I dig a very deep hole, where I go to stop? 很好玩的google map小应用。上去dig了一下,不出所料,地球另一头差不多是南美洲的某个地方,还比较靠海:^)
穿到了另一头~